Regulamin

Choosing the best essay solutions is not uncomplicated. However, as a writer, you want your phrases to be read and your thoughts expressed so that the remarks means something and aids form your own future. The web is home to numerous essay providers that offer that will aid you along with your writing demands https://eduvinci.com/. Additionally, it Can Be Challenging to find the best one but here are a few Ideas to Help you locate informative article authors to Fit Your needs:

How To Do Away with Mac Cleanser

How to Eliminate From The Mac? Lots of men and women are having trouble. It can cause your computer to perform slower and more with glitches. Here is how you free yourself out of the clutches permanently and can get rid of it.

The primary thing you will want to do to be able to lawfully adopt an emotional support pet is always to submit your correspondence of purpose to the regional ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to get emotional support animal letter Animals) to get your own ESA approved. ESA acceptance is simple, rapid, and inexpensive. Additionally, there are a few distinct needs that have to be fulfilled on your own application and this article will allow you to fill out these forms and apply it.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ABEKOM

 

§ 1 [Zasady ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego prowadzonego w domenie abekom.pl, w szczególności warunków technicznych świadczenia Usług przez Sklep internetowy oraz dokonywania za jego pośrednictwem zakupów Towarów, ich dostarczania Klientowi, dokonywania płatności za zamówione Towary, dokonywania reklamacji oraz rozwiązania umowy. 

§ 2 [Definicje]

Terminy w niniejszym Regulaminie posiadają następujące znaczenie:

 1. Sprzedający– Abekom sp. z o.o. ul. Tartaczna 5B, 70-893 Szczecin, NIP 9552355875.
 2. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia Usług przez Sklep. 
 3. Sklep internetowy/Sklep – internetowa platforma handlowa umieszczona pod adresem www.abekom.pl
 4. Klient  –  posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna,  osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której działa osoba uprawniona,  
 5. Konsument- Klient będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 6. Usługi – wszelkie świadczenia wykonywane przez Sprzedającego na rzecz Klienta w celu realizacji umowy zawartej z Klientem za pośrednictwem Sklepu.  
 7. Towary – wszelkie składniki materialne wystawione przez Sprzedającego w Sklepie, będące lub mogące być przedmiotem zawieranej pomiędzy Klientem a Sklepem umowy sprzedaży. 
 8. Konto Klienta – wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja strony składająca się z adresu e-mail i hasła, która umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Towaru i która zawiera dane o Kliencie i historii zamówień (złożone zamówienia, faktury). Klient odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.
 9. Koszyk- wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja Konta Klienta, która umożliwia Klientowi dodawanie Towarów, które chce kupić w momencie ich dodania lub później.

§ 3  [Wymogi techniczne]

 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego przez Klientów niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz dostęp urządzenia (komputer, laptop, ipad, telefon i inne), na którym prawidłowo zainstalowana została przeglądarka internetowa Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej 11.0, Google Chrome w wersji 50.0 lub nowszej lub Mozilla Firefox w wersji co najmniej 46.0 lub inna przeglądarka odpowiadająca parametrami trzem wyżej wymienionym. Przeglądarka powinna być skonfigurowana w taki sposób aby obsługiwać pliki typu cookies oraz skrypty Java Script. Na urządzeniu, z którego Klient korzysta w celu korzystania z Usług Sklepu internetowego powinno być zainstalowane oprogramowanie Adobe Flash Player w wersji 23.0 lub nowszej. Klient powinien posiadać właściwie skonfigurowane i aktywne konto poczty elektronicznej. 
 2. W celu właściwego świadczenia Usług Sprzedający korzysta z plików cookies (informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które odczytywane są przy każdym połączeniu się przeglądarki internetowej). Wskazane pliki są niezbędne do właściwego świadczenia usług przez Sprzedającego. Pliki cookies mogą być w każdym czasie usunięte przez Klienta z pamięci jego komputera. Klient może także w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików. Więcej informacji o plikach cookies w polityce prywatności.

 

§ 4 [Treści zakazane]

 1. Klient nie może w ramach korzystania ze Sklepu internetowego i jego Usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Sklepu, innych Klientów lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Sklepu internetowego, wykorzystania dóbr własności intelektualnej bez zgody Sklepu oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Sklepu internetowego. 
 2. Klient uprawniony jest do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem. 

§ 5 [Korzystanie ze Sklepu]

 1. Klient ma możliwość korzystania ze Sklepu po dokonaniu rejestracji i utworzenia w ten sposób Konta, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie lub bez rejestracji, zgodnie z § 5 ust 5 Regulaminu. Świadczenie usług w ramach Konta ma charakter nieodpłatny i bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą ze Sprzedającym dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: abekom@abekom.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których Sklep jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: Imię, Nazwisko, Nazwa firmy (opcjonalne), Kraj / region, Ulica, Kod pocztowy, Miasto, telefon,  Adres email. Na adres e-mail Klienta umieszczony w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej założenia konta dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Klientem a Sklepem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Sklep na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi: wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy; składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez Klienta danych; przeglądanie historii/statusów zamówień; oraz korzystanie z innych funkcjonalności udostępnionych zarejestrowanym Klientom.
 4. Klient zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej poza upoważnionymi przedstawicielami hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu oraz składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest również bez rejestracji. W tym przypadku Klient powinien wypełnić formularz zamówienia po dokonaniu wyboru Towarów, w którym zobowiązany jest podać wszystkie dane niezbędne do realizacji zawartej w Sklepie umowy tj: imienia, nazwiska lub nazwy Klienta, adresu do doręczeń (ulica, kod pocztowy, miejscowość), numeru identyfikacji podatkowej (NIP- dla prowadzących działalność gospodarczą), adresu e-mail oraz numeru telefonu.

 

§ 6 [Zamówienie]

 1. Informacje o Towarach oraz usługach dostępnych w ofercie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  
 2. Aby złożyć zamówienie Klient powinien wybrać Towar, w tym powinien wybrać żądane cechy wybranego Towaru (np. ilość, parametry techniczne itp.) i wybrać polecenie „dodaj do koszyka.” Po wykonaniu tego kroku Klient może powrócić do wybierania kolejnych Towarów albo przejść do finalizacji zamówienia poprzez wybór polecenia „Przejdź do kasy”.
 3. W celu realizacji zamówienia Klient powinien zaakceptować regulamin Sklepu internetowego oraz zaakceptować politykę prywatności. 
 4. Po wyborze sposobu dostawy Klientowi zostanie przedstawiona wartość Towaru wraz z ceną dostawy. Klient może skorzystać z kodu rabatowego lub systemu punktowego, zgodnie z warunkami określonymi w § 9 Regulaminu.
 5. Po dokonaniu sposobu płatności Klient dokonuje zapłaty i finalizacji zamówienia poprzez polecenie „Kupuje i płacę”, zgodnie z warunkami płatności określonymi w § 8 Regulaminu.   
 6. Poprzez złożenie zamówienia Klient składa Sprzedającemu ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych Towarów. Wysłane przez Sprzedającego potwierdzenie złożonego przez Klienta zamówienia na adres e-mail podany przez Klienta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty przez Klienta i chwilę zawarcia umowy.  
 7. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Klienta lub niemożności realizacji zamówienia w terminie wskazanym w zamówieniu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Klienta adres e-mail.  Klient może anulować zamówienie w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie, które stanowi odstąpienie od umowy.
 8. Klient może dokonać zmian w zamówieniu, w tym zrezygnować z całości lub części zamówienia, dokonać zmiany adresu dostawy lub zmiany danych na fakturze nie później przed realizacją zamówienia kontaktując się niezwłocznie ze Sprzedającym.
 9. W sytuacji opisanej w § 6 ust. 7 Regulaminu, jeśli Klient dokonał zapłaty za zamówiony Towar, Sprzedający zwróci Klientowi zapłaconą kwotę zgodnie z zasadami wskazanymi w § 14 Regulaminu.  
 10. Sprzedający oświadcza, iż Towary są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§ 7 [Zawarcie umowy]

 1. Zawarcie umowy między Klientem a Sprzedającym następuje po dokonaniu wyboru Towaru i umieszczenia go w Koszyku, po wykonaniu kolejnych etapów realizacji zamówienia, zgodnie z treścią § 6 Regulaminu oraz poniższych postanowień. 
 2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). O łącznej cenie wraz z podatkami Towaru będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie itp) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym także najpóźniej w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się umową sprzedaży.
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedający niezwłocznie (automatycznie) potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedającego o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem a Sprzedającym. 
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 3 Regulaminu z treścią umowy. Treść umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedającego.

 

§ 8 [ Sposób zapłaty]

 1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony Towar w następujący sposób: 
  1. przelewem bankowym na konto Sprzedającego.
  2. za pośrednictwem operatora płatności tj. niezależnego serwisu przelewy24.pl.
 2. W przypadku zapłaty za zamówiony Towar w sposób określony w § 8 ust. 1 pkt a) Regulaminu Klient złożeniu zamówienia, otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego zamówienie jest przekazywane do realizacji.  
 3. Zapłata, o której mowa w § 8 ust 1 b) Regulaminu to zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru. Ten rodzaj płatności ma zastosowanie tylko w przypadku przesyłki towaru na terenie Polski. W poszczególnych przypadkach Sklep zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji telefonicznej tego typu zamówień.

§ 9 [Kupony rabatowe]

 1. Klient może skorzystać z kuponu rabatowego przyznawanego przez Sklep na stronie internetowej. Wysokość rabatu przyznanego z tytułu kuponu będzie każdorazowo określana  przy jego przyznawaniu. Kupon składa się z ciągu znaków, które Klient podaje w koszyku zamówienia. Wartość płatności zostaje odpowiednio pomniejszona o wartość kuponu. Jeden kupon dotyczy tylko jednej płatności.

 

§ 10 [Sposoby i koszty dostawy]

 1. Towar może być dostarczony w następujący sposób:
 1. Przesyłka kurierska DPD. 
 2. Przesyłka DPD za pobraniem.
 1. Koszty dostawy ustalane są zgodnie z cennikiem firmy przewozowej oraz gabarytów zamówionego Towaru. Wartość przesyłki ukaże się Klientowi każdorazowo przy składaniu zamówienia.
 2. Przesyłka, o której mowa w § 10 ust.1 a)Regulaminu zostanie nadana w ciągu 48 godzin od chwili otrzymania wpłaty na konto Sprzedającego, przesyłka , o której mowa w § 10 b) Regulaminu w terminie 48 godzin od dnia przyjęcia zamówienia.
 3. Termin dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia nadania, w zależności od warunków określonych przez firmę przewozową, chyba że, termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny z Klientem.

§ 11 [Ochrona prywatności]

 1. Dane osobowe osób Klientów lub upoważnionych przez Klienta będą przetwarzane zgodnie z polityką prywatności obowiązującą w Sklepie.

§ 12 [Reklamacje, rękojmia]

 1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu serwisu. Reklamację należy złożyć w formie elektronicznej wysyłając wiadomość poprzez formularz kontaktowy w zakładce „kontakt”, e-mail na adres: abekom@abekom.pl, lub pisemnie na adres sklepu wskazany w § 2 p.1. Regulaminu. W reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 3. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.
 4. Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 
 5. Sprzedający w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta wynikającej z rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 
 6. W celu rozpatrzenia reklamacji z rękojmi przez Sprzedającego Klient powinien dostarczyć reklamowany Towar lub Towary wraz z dowodem zakupu tego Towaru/Towarów (kopia faktury, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, etc.) do Sklepu z opisem reklamacji.  Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedającego. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji wynikającej z rękojmi na korzyść Klienta – Sprzedający niezwłocznie wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo w miarę możliwości wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiany Towaru, usunięcia wady Towaru lub obniżenia ceny Sklep zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. W przypadku gdy do ustosunkowania się przez Sprzedającego do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Towaru do Sprzedającego, Klient zostanie poproszony przez Sprzedającego o dostarczenie Towaru na koszt Sprzedającego. 
 9. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi zostają wyłączone, w związku z nabywaniem Towaru przez Klienta w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący Konsumentem) 

 

§ 13 [Odstąpienie od umowy]

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 2. a)     pisemnie na adres: Abekom sp. z o.o. ul. Tartaczna 5B, 70-893 Szczecin;
 3. b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: abekom@abekom.pl;
 1. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 1. a)     dla umowy, w wykonaniu której Sklep wydaje Towar, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Towaru w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
 2. b)     dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1.  W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 2. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Konsument może zwrócić Towar na adres wskazany w ust. 1a niniejszego paragrafu.
 2.     Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 3.     Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

§ 14 [Zwrot należności]

  1. Sprzedający zwróci kwotę uiszczoną przez Klienta w  przypadku: 
  1. odstąpienia przez Klienta od umowy zgodnie z postanowieniami § 6 ust. 7 lub § 13,
  2. wycofania zamówienia w całości lub w części,   
  1. Należność zostanie zwrócona Kupującemu na rachunek bankowy Klienta, z którego dokonano płatności. 
  2. W przypadku, w którym zwrot w sposób określony powyżej jest niemożliwy Sprzedający wezwie Klienta do podania danych niezbędnych do dokonania zwrotu. 
  3. Jeżeli płatność za zamówienie została dokonana przez Klienta z rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej, które nie należały do niego, zwracana kwota zostanie przekazana na rzecz posiadacza rachunku bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej przy użyciu których Klient dokonał płatności. 
  4. Należność zostanie zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od zdarzenia będącego przyczyną zwrotu należności. 

§ 15 [Kontakt ze Sklepem]

 1. Klient może uzyskać informację o statusie zamówienia poprzez kontakt ze Sprzedającym za pośrednictwem formularza kontaktu umieszczonego na Stronach sklepu internetowego w zakładce „kontakt”. W ten sam sposób mogą być dokonywane przez Klienta zmiany w zamówieniu.
 2. Zmiany zlecane w inny sposób niż wskazany powyżej będą dokonywane po zweryfikowaniu Klienta jako osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą lub też pełnomocnika osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, która złożyła dane zamówienie, przy czym weryfikacja nastąpi poprzez żądanie podania określonych danych wymaganych do zawarcia umowy w Sklepie.  
 3. Zmiana zamówienia zostanie potwierdzona przez Sprzedającego poprzez wysłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia. 
 4. W przypadku zmiany złożonego zamówienia w całości lub w części, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconej przez Klienta należności, z tym że w przypadku zmiany zamówienia w części zwrotowi podlega odpowiednia część należności. Zwrot zostanie dokonany na warunkach wskazanych w § 14 Regulaminu.

§ 16 [Postanowienia końcowe, pozasądowe rozstrzyganie sporów]

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu:
  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu odpłatności lub formy świadczonych usług elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, za uprzednim 7 dniowym powiadomieniem Klienta.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. 
 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem znajduje zastosowanie prawo polskie, w szczególności Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 2. W sprawach dotyczących sporów pomiędzy Sprzedającym a Klientem sądem właściwym jest sąd powszechny właściwy według przepisów prawa.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1.          Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 2.          Konsument  uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3.          Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
 1. Załącznikami do niniejszego Regulaminu są:

Załącznik nr 1 – wzór odstąpienia

 

Załącznik nr 1  

..……………………………….

Szczecin, dnia 15 lipca 2020 r.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszy jest pustyPowrót do sklepu